Zápisy do 1. třídy pro rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 11 dětí.

Povinnými kritérii pro přijetí jsou:

 • soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
 • vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte.

Přihláška do 1.třídy

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. Můžete se přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Přihláška do 1.třídy

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti zúčastní asi 90 minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci, se stávajícími žáky i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly.

Na základě ScioŠkoly nenačisto bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a povinného kritéria vhodnosti ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

 

3. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna závaznou přihlášku. Pokud jste ji odevzdali elektronicky skrze náš zápisový systém, již ji nemusíte zasílat poštou ani podepisovat osobně.

Jinak ji lze vyplnit ve škole a to ve dnech:

 • 2. dubna 2024 od 9:00 do 11:00 
 • 3. dubna 2024 od 9:00 do 11:00 

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

4. krok: Povinná kritéria

 

Povinnými kritérii jsou:

 • soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
 • vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte.

Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme tato kritéria posoudili. Pokud ne, pozveme Vás na ScioŠkolu nanečisto v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

 

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

 

5. krok: Zvýhodňující kritéria

Bude-li zájemců více než přijímaných dětí, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 2. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky,
 3. Dítě a rodič (rodiče) absolvovali ScioŠkolu nanečisto,
 4. Dle losu.

 

6. krok: Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 1. Seznam seřazených dětí zveřejníme na našich stránkách a postupně se s vámi spojíme, jestli váš zájem trvá.
 2. Pokud jsme ještě neposoudili povinná kritéria, posoudíme je nyní.
 3. Uzavřeme smlouvu a vyhotovíme rozhodnutí o přijetí.
 4. Často se stává, že si rodiče zájem o naši školu rozmyslí, nebo žádají o odklad. Při odmítnutí místa ze strany rodičů procházíme postupně seznamem seřazených dětí dle zvýhodňujících kritérií až do naplnění kapacity.
 5. Po naplnění kapacity ostatním uchazečům pošleme rozhodnutí o nepřijetí.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 2. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 

 

Dokumenty ke stažení

 Další informace k zápisům

     

Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Předmětem hodnocení je: zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách, zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné, zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Vhodnost ScioŠkoly pro dítě

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium se skládá z posouzení následujících předpokladů: Kompetence dítěte zvládat prostředí s volnějšími hranicemi, absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině. Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly. Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

elikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 11. 4. 2022, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 778 517 173) nebo emailem (na adrese frydek@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 18. 4. 2022 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Darina Front

Darina Klimparová
ředitelka

darina.klimparova@scioskola.cz

tel.: 777 854 264

Martink

Martin Karásek
zástupce ředitelky

martin.karasek@scioskola.cz

tel.: 725 617 029