Zápisy do 1. třídy pro rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 12 dětí.

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Přihláška do 1.třídy

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. 

Přihláška do 1.třídy

 

2. Návštěva školy

Všem rodičům i dětem, kteří uvažují o naší škole vřele doporučujeme, aby naši školu nejprve navštívili a zažili alespoň jeden 90-minutový blok a popovídali si s vedením školy. V rámci tohoto rozhovoru je možné posoudit splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Padneme-li si při ScioŠkole nanečisto do oka, můžeme uzavřít smlouvu o vzdělávání. My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly. Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

Návštěva školy je dobrovolná.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

 

3. Oficiální závazná přihláška

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 8. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole.

  1. osobně,
  2. poštou,
  3. datovou schránkou,
  4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením osobně.

 

4. krok: Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste absolvovali návštěvu školy s rozhovorem s vedením, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online. 

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

 

5. krok: Zvýhodňující kritéria

Uchazeči budou 11. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy:

  • uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole,
  • uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
  • ostatní uchazeči dle pořadí stanoveného losováním.

 

6. krok: Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 11. 4. 2022, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle ...) nebo emailem (na adrese fm@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 18. 4. 2022 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 

 

Dokumenty ke stažení

 Další informace k zápisům

     

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Darina Front

Darina Klimparová
ředitelka

darina.klimparova@scioskola.cz

tel.: 777 854 264

Martink

Martin Karásek
zástupce ředitelky

martin.karasek@scioskola.cz

tel.: 725 617 029